Bm D
تاج گذاری کند آمده کاری کند
 
C# Bm D C#
بت شکند شاه ما بنده نوازی کنننند
 
Bm D
ما بنوازیم نیست ناز بت بت شکن
 
C#
بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند
 
D Bm D
آمده با قصد خود هرچه بت قادر است
 
C#
با تبرش یک نفس دست درازی کند
 
Bm D
خوی علی خوی او روی علی روی او
 
C#
دست به زانو زند فتح اراضی کند
 
Bm D
تیغ کشاند به هر کس که به ناحق گرفت
 
C#
عدل کشاند به هر قصد به قاضی کند
 
Bm D
سر بزند آن که را خون خلایق مکید
 
C#
آب رخ مردمان ریخت بازی کند
 
Bm D
باز بگیرد خود آن آه دل مردمان
 
C#
خود دل ایتام را آمده راضی کند
 
Bm D
در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق
 
C#
میشکند دم به دم بعد نمازی کند
 
Bm D
تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید
 
C#
شیر خدا باز خود بنده نوازی کند
 
Bm D
لافتی ای پدر لافتی جز شما
 
C#
فزت به ربک علی فرق تو را میخرم
 
Bm D
همچو برادر شهید دست و سرم آن او
 
C#
زهر بنوشم شها بنده شهیدت شوم
 
Bm D
بنده سرافکنده ام در گذر از نطفه ات
 
C#
قول دهم چون شما شیر خدایی روم
 
Bm D
خوی علی خوی او روی علی روی او
 
C#
دست به زانو زند فتح اراضی کند
 
Bm D
شبهِ علی میرود عزل به ما میرسد
 
C#
دست خدا بر سرم او برسد در برم
 
Bm D
شبه پیمبر کلان جامه ی تن همچو آن
 
C#
جامه دران خواهمش از سر او نگذرم
 
Bm D
باید الله با تیغ علی ذوالفقار
 
C#
سینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم
 
Bm D
خوی علی خوی او روی علی روی او
 
C#
دست به زانو زند فتح اراضی کند

پکیج آموزش آکورد گیتار
افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *